შპს თბილსერვის ჯგუფი
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

შპს „თბილსერვის ჯგუფი“ ვალდებულია დედაქალაქის მასშტაბით უზრუნველყოს: 

1. დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების მართვის მომსახურება. 

2. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება, ტრანსპორტირება და გადამუშავება. 

3. სამშენებლო ნარჩენების შეგროვება და ტრანსპორტირება ინდივიდუალურად გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად. 

4. თოვლცვენის დროს ტექნიკური მარილის დაყრა. 

5. სადრენაჟო ქსელების, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმიღებების, გვერდმიმღებებისა და საკონტროლო ჭების მოვლა-პატრონობა.

6. სამუშაოების წარმოება (მოსახლეობის მომსახურება) ინდივიდუალურად გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად. 

7. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწისქვეშა გადასასვლელების მოვლა-პატრონობა. 

8. გარე განათების ქსელების და არსებული კომუნიკაციების სწორი და გამართული მუშაობა.